Кніга водгукаў            Сувязь з намі             Навіны
Экспазіцыі
Экскурсіі
Фотагалерэя
Наш летапіс
Дошка гонару і падзякі
Выставы
Нашы праекты
Майстар-класы
Канферэнцыі
Круглы стол
Фалькларысты Беларусі
Кніжная палічка
У дапамогу студэнту
Беларускі народны каляндар
Рэцэпты народнай медыцыны
Беларускі гумар
Са святам!

Кніжная палічка

Асноўная літаратура
1. Аляксееў В. П., Вітаў М. У., Цягака Л. І. Расавая геаграфія беларусаў і праблемы этнагенезісу. – Мн., 1994.
2. Актуальныя праблемы тэорыі літаратуры і фальклору: працы членаў кафедры тэорыі літаратуры БДУ. – Мн., 2004.
3. Арлоў У. Еўфрасіння Полацкая. – Мн., 1992.
4. Арлоў У. Таямніцы полацкай гісторыі. – Мн., 1994.
5. Археалогія і нумізматыка Беларусі: энцыклапедыя. – Мн., 1993.
6. Архитекторы Советской Белоруссии. Библиографический справочник. – Мн., 1991.
7. Багадзяж М. Праз смугу стагоддзяў. – Мн., 1993.
8. Балады. У 2 кнігах. Кн. 1–2. – Мн., 1977–1978. (серыя БНТ)
9. Бараг Л. Г. Беларуская казка. – Мн., 1969.
10. Бараноўскі В. Сказ пра Палессе. Фотаальбом.
11. Барышаў Г. І., Саннікаў А. К. Беларускі народны тэатр батлейка. – Мн., 1962.
12. Беларуска-польскія культурныя сувязі: матэрыялы навуковай канферэнцыі. – Мн., 1991.
13. Беларускае мастацкае шкло. – Мн., 1978.
14. Беларускае мастацтва: зборнік артыкулаў і матэрыялаў. – Мн., 1960.
15. Беларуская народная архітэктурная разьба. – Мн., 1958.
16. Беларуская філалогія: зборнік навуковых прац вучоных філалагічнага факультэта БДУ. – Мн., 2003.
17. Беларускі дзяржаўны музей народнай архітэктуры і побыту. – Мн., 2006.
18. Беларускі каляндар, 1991. – Мн., 1990.
19. Беларускі каляндар, 1993. – Мн., 1992.
20. Беларускі народны арнамент. – Мн., 1953.
21. Беларускі народны соннік / укл. і прадм. У. Васілевіча. – Мн., 1995.
22. Беларускі савецкі жывапіс. – Мн., 1978.
23. Беларускі фальклор Гродзеншчыны. Народны эпас. Замовы. Варажба: хрэстаматыя. – Гродна, 2007.
24. Беларускі фальклор: вучэб. праграма для студэнтаў выш. навуч. устаноў, якія навучаюцца па спец. 1-21 05 01 "Беларуская філалогія" / аўт.-склад. Р. М. Кавалёва. – Мн., 2008.
25. Беларускі фальклор: энцыклапедыя. У 2 т. Т. 1–2. – Мн., 2005–2006.
26. Беларускія мастакі пра Вялікую Айчынную ваўну. – Мн., 1985.
27. Беларускія пісьменнікі: бібліяграфічны слоўнік. У 6 т. Т. 1–6. – Мн., 1992–1995.
28. Беларускія пісьменнікі на старонках часопіса "Роднае слова": бібліягр. паказ. – Мн., 2008.
29. Беларускія прыказкі і прымаўкі / склад. Ф. Янкоўскі. – Мн., 1992.
30. Беларусь на мяжы стагоддзяў. – Мн., 2000.
31. Беларусы. У 8 т. Т. 1: Прамыславыя і рамесныя заняткі. – Мн., 1955.
32. Беларусь – Китай (Китай в современном мире). Сборник научных трудов. Вып. 8. / под общей ред. проф. В. И. Стражева. – Мн., 2010.
33. Беларусь – Китай (Китай в современном мире). Сборник научных трудов. Вып. 10. / под общей ред. доктора Го Шухун, проф. Б. Н. Паньшина. – Мн., 2011.
34. Біблія. Факсімільнае ўзнаўленне Бібліі, выдадзенай Францыскам Скарынаю ў 1517–1519 гадах. У 3 тамах. Т. 1–3. – Мн., 1991.
35. Бутэвіч А. І. У гасцях у вечнасці: для мал. і сярэд. шк. узросту / А. Бутэвіч; іл. П. Татарнікава. – Мн., 2001. – (Сем цудаў Беларусі).
36. Бутэвіч А. І. Званы Нямігі: для мал. і сярэд. шк. узросту / А. Бутэвіч; іл. П. Татарнікава. – Мн., 2002. – (Сем цудаў Беларусі).
37. Бяздоннае багацце: Легенды, паданні, сказы. – Мн., 1990.
38. Варфоломеева Т. Б. Северобелорусская свадьба: Обряд, песенно-мелодические типы. – Мн., 1988.
39. Васілевіч У. А. Беларускі народны каляндар. – Мн., 1993.
40. Васючэнка П. Сучасная беларуская драматургія: дапам. для настаўнікаў. – Мн., 2000.
41. Весільна обрядовість у часі і просторі. Матеріали міжнародної наукової конференції "Одеські етнографічні читання". – Одеса, 2010.
42. Веснавыя песні. – Мн., 1979. (серыя БНТ)
43. Восеньскія і талочныя песні. – Мн., 1981. (серыя БНТ)
44. Восточнославянский фольклор: Поиски новых подходов. – Молодечно, 2000.
45. Восточнославянский фольклор: словарь научной и народной терминологии. – Мн., 1993.
46. Выслоўі. – Мн., 1979. (серыя БНТ)
47. Вяселле на Гомельшчыне: фальклорна-этнаграфічны зборнік. – Мн., 2003.
48. Вяселле. Абрад. – Мн., 1978. (серыя БНТ)
49. Вяселле. Песні. У 6 кнігах. Кн. 1. – Мн., 1980. (серыя БНТ)
50. Гілевіч Н. С. З клопатам пра песні народа: Кароткі нарыс гісторыі і даследавання беларускіх народных песень. – Мн., 1970.
51. Грамадскі быт і культура гарадскога насельніцтва Беларусі. – Мн., 1990.
52. Дзіцячы фальклор. – Мн., 1972. (серыя БНТ)
53. Дрэва кахання: Легенды, паданні, сказы / склад. А. І. Гурскі. – Мн., 1980.
54. Жаніцьба Цярэшкі. – Мн., 1993. (серыя БНТ).
55. Жаўруковая песня Радзімы: Народныя духоўныя скарбы Буда-Кашалёўскага краю: манаграфія / ГДУ імя Ф. Скарыны; пад агул. рэд. В. С. Новак. – Гомель, 2008.
56. Жартоўныя песні. – Мн., 1974. (серыя БНТ).
57. Жарты, анекдоты, гумарэскі. – Мн., 1984. (серыя БНТ)
58. Ждановіч В. Бераг белых буслоў. Фотаальбом. – Мн., 1979.
59. Живописная Россия: Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении. Литовское и белорусское Полесье. – Мн., 1994.
60. Жніўныя песні. – Мн., 1974. (серыя БНТ)
61. Жураўлёў Д. Генадзь Цітовіч. Біяграфічны нарыс. – Мн., 1969.
62. Журавлев Д. Геннадий Цитович. – Мн., 1984.
63. Жывапіс Беларусі XІІ–XVІІІ стст.: Фрэска, абраз, партрэт. – Мн., 1980.
64. З гісторыяй на “Вы”: публіцыстычныя артыкулы. Вып. 2. – Мн., 1994.
65. З глыбі вякоў. Наш край: Гісторыка-культуралагічны зборнік. – Мн., 1992.
66. Загадкі. – Мн, 1972. (серыя БНТ)
67. Зімовыя песні. Калядкі і шчадроўкі. – Мн., 1975. (серыя БНТ)
68. Іканапіс Беларусі XV–XVІІІ стст. – Мн., 1992.
69. Кавалёва Р. М. Абрысы рытуальна-магічнай сферы беларускага фальклору. Зборнік артыкулаў. – Мн., 2005.
70. Кавалёва Р. М. Беларуская вусна-паэтычная творчасць. Вучэбна-метадычны комплекс. – Мн., 2005.
71. Кавалёва Р. М. Лакальна-рэгіянальныя парадыгмы беларускага фальклору: вучэб.-метад. дапам. для студэнтаў філал. фак. спец. 1-21 05 01 "Беларуская філалогія". У 3 ч. Ч. 1. Заходнепалескія куставыя песні / Р. М. Кавалёва. – Мн., 2008.
72. Кавалёва Р. М., Лук'янава Т. В. Жанравы код фальклорнай карціны свету: Няказкавая проза. Дзіцячы фальклор. Загадкі. Казкі. – Мн., 2012.
73. Казакова І. В. Этнічныя традыцыі ў духоўнай культуры беларусаў. – Мн., 1995.
74. Казакова І. В. Беларуская фальклорная спадчына. Метадычны дапаможнік. – Мн., 1996.
75. Казакова І. В. Спецыфіка беларускага абрадавага фальклору  (матэрыялы па спецкурсу). – Мн., 1996.
76. Казакова І. В. Міфалагемы і магія ў беларускім абрадавым фальклоры. – Мн., 1997.
77. Казакова І. В. Сімволіка і семантыка славянскіх міфалагем (на матэрыялах беларускага фальклору). – Мн., 1999.
78. Казакова І. В. Беларускі фальклор. Курс лекцый. – Мн., 2003.
79. Казакова І. В. Каменны пояс Беларусі: Славутасці нашай зямлі. – Мн., 2004. (на беларускай і англійскай мовах, 2-е выд. 2009)
80. Казакова І. В. Беларускі фальклор: Тэставыя заданні: вучэбна-метадычны дапаможнік. – Мн., 2006.
81. Казакова І. В. Беларускі фальклор: вучэбны дапаможнік. – Мн., 2007. (з грыфам Міністэрства адукацыі)
82. Казакова І. В. Песні беларускага народа: метадычны зборнік / уклад. і ўступ. арт. І. В. Казаковай. – Мн., 2007.
83. Казакова І. В. Фальклорная спадчына Магілёўшчыны: Хоцімскі раён. – Мн., 2008. (2-е выд. на беларускай і англійскай мовах, 2012)
84. Казакова І. В. Функцыянальная роля тэматычнага кабінета ў адукацыйным працэсе вышэйшай навучальнай установы: метад. дапаможнік. – Мн., 2008.
85. Казакова І. В. Гісторыя культуры Беларусі: вучэб.-метад. дапаможнік для студэнтаў выш. навуч. устаноў. – Мн., 2009.
86. Казакова И. В. История и теория мировой культуры: учеб.-метод. пособие. – Мн., 2010. (c грифом УМО)
87. Казакова І. В. Беларускі абрадавы фальклор: Нацыянальная спецыфіка: вуч.-метад. дапаможнік. – Мн., 2012.
88. Казкі пра жывёл і чарадзейныя казкі. – Мн., 1971. (серыя БНТ)
89. Календарна обрядовість у життєдіяльності етносу. Збірка наукових праць. Матеріали міжнародної наукової конференції "Одеські етнографічні читання". – Одеса, 2011.
90. Каляндарна-абрадавая паэзія / навук. рэд. А. С. Фядосік. – Мн., 1990. – (Беларускі фальклор: Жанры, віды, паэтыка. Кн. 1).
100. Карачун Ю. А. Якуб Колас ў творчасці мастакоў. – Мн., 1982.
101. Карачун Ю. А. Янка Купала ў творчасці мастакоў. – Мн., 1982.
102. Катовіч А., Крук Я. Зімовыя святы: Нарысы. – Мн., 2004.
103. Кацар М. С. Беларускі арнамент. Ткацтва. Вышыўка / навук. рэд. Я. М. Сахута. – Мн., 1996.
104. Корепова К. Е. Русские календарные обряды и праздники Нижегородского Поволжья. – СПб., 2009.
105. Кудрашова М. В. Паэтыка беларускіх замоў у аспекце літаратуразнаўства. Вобразны свет. Гукавая арганізацыя тэксту. – Мн., 2005.
106. Курбатов В. А. Тайные маршруты славян. – М., 2006.
107. Кухаронак Т. І. Радзінныя звычаі і абрады беларусаў (канец XІX – XX ст.). – Мн., 1993.
108. Лабынцаў Ю. А. Старая казка Палесся: Турава-Пінская зямля. – Мн., 1933.
109. Літвіновіч А. Ф. Традыцыйная культура беларусаў у польскай перыёдыцы другой паловы XІX – пачатку XX ст. – Мн., 2005.
110. Ліцьвінка В. “Спевы пра даўніх ліцьвінаў да 1434 года” Яна Чачота 1842–1844 гадоў (гістарычны эпас беларусаў). – Мн., 2004.
111. Ліцвінка В. Фальклор і этнакультура Чарнобыля. З нагоды 20-годдзя сусветнай катастрофы. – Мн., 2006.
112. Лоеўшчына... Бэзавы рай, песенны край: Сучасны стан традыцыйнай культуры Лоеўшчыны / уклад., сіст., тэкстал. праца В. С. Новак. – Гомель, 2007.
113. Лозка А. Ю. Беларускі народны каляндар. – Мн., 2002.
114. Лозка А. Ю. Феномен Новага года ў беларускім фальклоры: манаграфія. – Мн., 2004.
115. Лозка А. Ю. Беларуская фалькларыстыка: Традыцыйны тэатр: вуч.-метад. дапаможнік. – Мн., 2009.
116. Локотко А. И. Белорусское народное зодчество: середина XІX – XX в. – Мн., 1991.
117. Лысенко П. Ф. Открытие Берестья. – Мн., 1989.
118. Мазыр 850 год. У 3 т. Т. 3: Спрадвечнай мудрасці скарбонка: Сучасны стан традыцыйнай культуры г. Мазыра / уклад., сіст., тэкстал. праца В. С. Новак [і інш.]. – Гомель, 2005.
119. Малыя жанры. Дзіцячы фальклор / навук. рэд. А. С. Фядосік. – Мн., 2004. – (Беларускі фальклор: Жанры, віды, паэтыка. Кн. 6).
120. Масленічныя песні: метад. указанні і іл. матэрыял да правядзення фалькл. практыкі студэнтаў І курса філал. фак. / аўт.-склад.: Р. М. Кавалёва [і інш.]; пад рэд. Р. М. Кавалёвай.  – Мн., 2008.
121. Mardosa J. Rytu, Lietuvos ir Vakaru, Baltarusijos verbos.  – Vilnius, 2009.
122. Мая зямля: Жывапіс беларускіх мастакоў. – Мн., 1996.
123. Міфалогія. Духоўныя вершы / навук. рэд. А. С. Фядосік. – Мн., 2003. – (Беларускі фальклор: Жанры, віды, паэтыка. Кн. 5).
124. Міфалогія – фальклор – літаратура: Праблемы паэтыкі. Навуковы зборнік. – Мн., 2002.
125. Міфалогія – фальклор – літаратура: Праблемы паэтыкі. Зборнік навуковых прац. Вып. 2. – Мн., 2003.
126. Міфалогія – фальклор – літаратура: Праблемы паэтыкі. Зборнік навуковых прац. Вып. 3. – Мн., 2004.
127. Міфалогія – фальклор – літаратура: Праблемы паэтыкі. Зборнік навуковых прац. Вып. 4. – Мн., 2006.
128. Міфалогія – фальклор – літаратура: Праблемы паэтыкі. Зборнік навуковых прац. Вып. 8. – Мн., 2012.
129. Морозов А. В. Классическое наследие фольклористики: Русская наука 1917–1941 гг. об устно-поэтическом народном творчестве. – Вильнюс, 2005.
130. Морозов А. В. Фольклор в духовной культуре восточных славян: Ментальные предпосылки функционирования. – Вильнюс, 2005.
131. Музей старажытнабеларускай культуры: дапаможнік для наведвальнікаў. – Мн., 1998.
132. Напалеон Орда. З фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Паштоўкі.
133. Народ сербскі: Яго абрады і звычаі, святы і святыні. Зборнік артыкулаў / уклад., камент. і агульн. рэд. І. А. Чароты. – Мн., 2006.
134. Народнае і прыкладное мастацтва Савецкай Беларусі. – Мн., 1958.
135. Народнае мастацкае ткацтва Случчыны. – Мн., 1958.
136. Народная духоўная спадчына Гомельскага раёна / адказ. рэд. В. С. Новак. – Гомель, 2007.
137. Народная проза / навук. рэд. А. С. Ліс. – Мн., 2002. – (Беларускі фальклор: Жанры, віды, паэтыка. Кн. 4).
138. Народныя мастацкія рамёствы Беларусі / уклад. Я. М. Сахута. – Мн., 2001.
139. Ненадавец А. М. Пакланіцеся дубу. – Мн., 1992.
140. Новак В. С. Абраднасць і паэзія "пахавання стралы" / навук. рэд. І. Ф. Штэйнер. – Гомель, 2002.
141. Новак В. С. "На гранай нядзелі русалкі сядзелі...". – Гомель, 2005.
142. Новак В. С. Каляндарна-абрадавы фальклор Гомельшчыны: манаграфія. У 2 ч. Ч. 1. – Гомель, 2009.
143. Пазаабрадавая паэзія / навук. рэд. А. С. Фядосік. – Мн., 2003. – (Беларускі фальклор: Жанры, віды, паэтыка. Кн. 3).
144. Памяць: Гісторыка-дакументальная хроніка Хоцімскага раёна. – Мн., 2003.
145. Песні і строі Піншчыны / М. Ф. Раманюк, В. Д. Ліцьвінка, У. І. Раговіч. – Мн., 1994.
146. Песні пра каханне. – Мн., 1978. (серыя БНТ)
147. Песні савецкага часу. – Мн., 1970. (серыя БНТ)
148. Пінск і яго ваколіцы: навукова-папулярнае выданне / Хвагіна Т. А. – Мн., 2007.
149. Пластыка Беларусі XІІ–XVІІІ стст. – Мн., 1983.
150. Праблемы ўсходнеславянскай этналінгвістыкі. Матэрыялы 1-й Міжнароднай навуковай канферэнцыі / уклад. В. Ліцьвінка. – Мн., 2003.
151. Православие для всех. – Кострома, 2004.
152. Прыказкі і прымаўкі. У 2 кнігах. Кн. 1–2. – Мн., 1976.
153. Раговіч У. І. Песенны фальклор Палесся. У 3-х т. Т. 1–2. – Мн., 2001–2002.
154. Радзінная паэзія. – Мн., 1971. (серыя БНТ)
155. Раманюк М. Беларускае народнае адзенне. – Мн., 1981.
156. Раманюк М., Ліцвінка В., Раговіч У. Песні і строі Піншчыны. – Мн., 1994.
157. Регион: Минск. Время действий и преобразований. Фотоальбом. – Мн., 2006.
158. Русское устное народное творчество: хрестоматия-практикум: учебн. пособие для студентов филол. факультетов ВУЗов. – М., 2007.
159. Салівон І. І. Фізічны тып беларусаў: Узроставая, тыпалагічная і экалагічная зменлівасць. – Мн., 1994.
160. Сахута Я. М. Беларуская народная кераміка. – Мн., 1987.
161. Сахута Е. М., Говор В. А. Художественные ремесла и промыслы Белоруссии. – Мн., 1988.
162. Сахута Я. М. Народнае мастацтва Беларусі. – Мн., 1997.
163. Сахута Я. М. Беларускае народнае дэкаратыўна-прыкладное мастацтва. – Мн., 2001.
164. Сацыяльна-бытавыя казкі. – Мн., 1976. (серыя БНТ)
165. Свет славянскага фальклору / пад рэд. Р. М. Кавалёвай. – Мн., 2001.
166. Свято-Елисаветинский монастырь. Открытки.
167. Селивончик В. И., Винникова М. Н. Возрождение ремесла: пособие по ручному узорному ткачеству. – Мн., 1993.
168. Сергачев С. А. Белорусское народное зодчество. – Мн., 1992.
169. Српска књижевность. Антологија Текстова. Књига 1 / избор проф. др Иван А. Чарота. – Мн., 2002.
170. Српска књижевность. Антологија Текстова. Књига 2 / избор проф. др Иван А. Чарота. – Мн., 2003.
171. Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай. У 2 частках. Ч. 1–2. – Мн., 2000.
172. Слов`янський світ. Щорічник. Випуск 2. – Киів, 1998.
173. Спадчына Беларусі. Фотаальбом. – Мн., 2004.
174. Супрун В. За смугою часу: Даследаванні і меркаванні. – Мн., 1994.
175. Сучасны беларускі партрэт. Жывапіс. Графіка. Скульптура. – Мн., 1982.
176. Сямейна-абрадавая паэзія. Народны тэатр / навук. рэд. К. П. Кабашнікаў. – Мн., 2001. – (Беларускі фальклор: Жанры, віды, паэтыка. Кн. 2).
177. Традиции и современность в фольклоре. – Мн., 1988.
178. Традиційна культура діаспори. Збірка наукових праць. Матеріали міжнародної наукової конференції "Одеські етнографічні читання". – Одеса, 2012.
179. Трусаў А. А., Дзярновіч А. І., Чарняўскі І. М. Лёс Крэва. – Мн., 1993.
180. Трыфаненка М. А. Матыў змеяборства ва ўсходнеславянскай фальклорнай традыцыі: Генезіс, семантыка. – Мн., 2003.
181. Тэатральна-дэкаратыўнае мастацтва Савецкай Беларусі. – Мн., 1958.
182. Тэставыя заданні па курсу "Гісторыя і тэорыя сусветнай культуры" для спецыяльнасцей 1-21 05 01 "Беларуская філалогія", 1-21 05 02 "Руская філалогія", 1-21 05 04 "Славянская філалогія", 1-21 05 05 "Рамана-германская філалогія" / склад. І. В. Казакова. – Мн., 2009.
183. Фадзеева В. Я. Беларуская народная вышыўка. – Мн., 1991.
184. Фальклор і этнакультура Палесся ў індаеўрапейскім кантэксце: матэрыялы ІІІ Міжнар. навук. канф., (7–8 снежня 2006 г., г. Мінск) / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору Нац. акад. навук Беларусі, Бел. дзярж. ун-т; рэдкал.: І. С. Роўда [і інш.]. – Мн., 2007.
185. Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Зборнік артыкулаў. – Мн., 2004.
186. Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Зборнік артыкулаў. Вып. 2. – Мн., 2005.
187. Фальклорна-этнаграфічная і літаратурная спадчыны Рэчыцкага раёна. – Мн., 2002.
188. Федароўскі М. Люд беларускі. Вяселле. – Мн., 1991.
189. Фольклор славянских народов: учебн. программа для студентов I курса филол. фак. спец. 1-21 05 04 "Славянская филология", 1-21 05 02 "Русская филология"/ авт.-сост. О. В. Приемко. – Мн., 2008.
190. Францыск Скарына і яго час: энцыкл. давед. / гал. рэд. І. П. Шамякін. – Мн., 1988.
191. Фядосік А. С. Беларуская савецкая фалькларыстыка. – Мн., 1987.
192. Фядосік А. С. Ілюзорнасць і сапраўднасць: "Белыя плямы" ў гісторыі фалькларыстыкі 20–30-х гг. – Мн., 1991.
193. Фядосік А. С. Беларускі абрадавы фальклор у агульнаславянскім кантэксце. – Мн., 1998.
194. Цвірка К. Край легенд: Гісторыя Беларусі паводле паданняў і легендаў. – Мн., 2004.
195. Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі: Нарысы сфрагістыкі / маст. Г. Мацур. – Мн., 1993.
196. Цітоў В. С. Этнаграфічная спадчына. Беларусь: Традыцыйна-бытавая культура. – Мн., 1997.
197. Цітоў А. Менск – месца майстроў: Рамесныя цэхі XVІ–XVІІІ стст. / А. К. Цітоў. – Мн., 2002.
198. Церашчатава В. В. Старажытнабеларускі манументальны жывапіс: XІ–XVІІІ стст. – Мн., 1986.
199. Цярохін С. Ф. Перунова цяпельца: Эсэ, ці Некалькі згадак з гісторыі нашага народа. – Мн., 1993.
200. Чабан Т. К., Гарадніцкі Я. А. Сучасная паэзія і фальклор. – Мн., 1988.
201. Чарадзейныя казкі. У 2 частках. Ч.1–2 / К. П. Кабашнікаў, Г. А. Барташэвіч, В. К. Бандарчык. – Мн., 1973, 1978. (серыя БНТ)
202. Чаропка В. Імя ў летапісе. – Мн., 1994.
203. Шамякіна С. Рэчы ў казачным сусвеце. Змястоўна-фармальная адметнасць чарадзейнай казкі на прыкладзе вобразаў магічных рэчаў. Манаграфія. – Мн., 2005.
204. Шамякіна Т. І. Славянская міфалогія. Курс лекцый. – Мн., 2005.
205. Швед И. А. Словацкий фольклор: Формы, жанры, поэтика / науч. ред. А. С. Лис. – Брест, 2010.
206. Шевченкова дорога в Білорусь. Літературно-публіцистичний збірник. – Львів, 2004.
207. Шкляраў Ф. Р. Веткаўскі музей народнай творчасці. – Мн., 1994.
208. Шчакаціхін М. Нарысы з гісторыі беларускага мастацтва. – Мн., 1993.
209. Шырма Р. Песня – душа народа: З літаратурнай спадчыны. – Мн., 1976, 1993.
210. Этнаграфія Беларусі: энцыклапедыя. – Мн., 1989.
211. Язык русского фольклора. Сборник научных статей. – Петрозаводск, 1992.
212. Янка Купала. Вершы і паэмы. – Мн., 1982.
213. 100 найвідоміших образів української міфології. – Київ, 2007.
214. 100 тестов по славянской мифологии (для студентов филологических факультетов ВУЗов (специальности 1-21 05 01 "Белорусская филология", 1-21 05 02 "Русская филология", 1-21 05 04 "Славянская филология")) / сост. И. В. Казакова. – Мн., 2011.

Часопісы
1. Народная асвета. № 2, 2007.
2. Народная асвета. № 8, 2007.
3. Роднае слова. № 11, 2004.
4. Роднае слова. № 5, 2007.
5. Роднае слова. № 10, 2007.
6. Роднае слова. № 3, 2008.
7. Роднае слова. № 4, 2008.
8. Роднае слова. № 5, 2008.
9. Роднае слова. № 6, 2008.

Відэатэка:
1. Республика Беларусь. Визитная карточка республики (на белорусском, русском и английском языках).
2. Государственные символы Республики Беларусь.
3. Национальная академия наук Беларуси.
4. Города Беларуси.
5. Минск. История города. Минск – моя столица (на русском и английском языках).
6. Бобруйск – древний и вечно молодой.
7. Заславль.
8. Полоцк.
9. Мир. Несвиж.
10. Могилевщина.
11. Хотимская земля.
12. Беловежская пуща.
13. Хатынь, Бресткая крепость, Пятый форт.
14. Берестье.
15. Культурный туризм в Беларуси.
16. Беларускі народны каляндар. Каляндарныя і сямейныя абрады і звычаі.
17. Жаніцьба Цярэшкі.
18. Беларуская кухня.
19. Слуцкія паясы (на белорусском, русском и английском языках).
20. Народны тэатр. Батлейка.
21. Национальный художественный музей Республики Беларусь (на белорусском, русском и английском языках).
22. Беларускае нацыянальнае адзенне.
23. Народнае мастацтва, рамёствы і промыслы.
24. Дудуткі – музей старадаўніх народных рамёстваў і тэхналогій.
25. Музей в Строчицах.
26. Гарадзенскі маёнтак “Каробчыцы”.

Аўдыятэка:
1. Беларускія народныя казкі (у трох частках).
2. Шчаслівасць. Песні на вершы Я. Купалы. Беларускі дзяржаўны ансамбль “Песняры”.
3. Курган. Рок-опера (Я. Купала / І. Лучанок).
4. “Песьні з-над Нёмна й Дзьвіны” на вершы Я. Чачота (С. Манюшка)
5. Беларускія народныя песні і танцы. Фальклорны гурт “Неруш”.
6. Калядныя песні (Мінская вобласць, Магілёўская вобласць, Віцебская вобласць, Брэсцкая вобласць, Гомельская вобласць).
7. Спевы Беларусі (фальклорныя гурты розных рэгіёнаў).
8. Пчолачка (спявае Н. Матыліцкая).
9. Фальклорна-этнаграфічны гурт “Палац” (“Чужыя дзеўкі”: калядная, шчадроўка, купальская, вясельная і інш. песні).
10. Фальклорна-этнаграфічны гурт “Палац” (“Дарожка”: валачобная, велікодная, вясельная, калядная і інш. песні).
11. Фальклорны гурт “Рада”.
12. Гурт “Крыві”.
13. Гурт “Стары Ольса”.
14. Гурт “Ліцьвіны” (удзельнікі гурта – выпускнікі філалагічнага факультэта БДУ).
15. Гурт “Ліцьвіны”. Частка 2.
16. Гурт “Рокаш”.

 

2006--2014 © Кабінет-музей беларускай культуры філалагічнага факультэта БДУ