Кніга водгукаў            Сувязь з намі             Навіны
Экспазіцыі
Экскурсіі
Фотагалерэя
Наш летапіс
Дошка гонару і падзякі
Выставы
Нашы праекты
Майстар-класы
Канферэнцыі
Круглы стол
Фалькларысты Беларусі
Кніжная палічка
У дапамогу студэнту
Беларускі народны каляндар
Рэцэпты народнай медыцыны
Беларускі гумар
Са святам!

У дапамогу студэнту

Манаграфіі

Казакова І.В. Этнічныя традыцыі ў духоўнай культуры беларусаў / І.В. Казакова. – Мінск: Універсітэцкае, 1995. – 151 с.

Казакова І.В. Міфалагемы і магія ў беларускім абрадавым фальклоры / І.В. Казакова. – Мінск: БОФФ, 1997. – 120 с.

Казакова І.В. Сімволіка і семантыка славянскіх міфалагем / І.В. Казакова. – Мінск: БОФФ, 1999. – 203 с.

Казакова І.В. Беларускі фальклор: курс лекцый / І.В. Казакова. – Мінск: Палікрафт, 2003. – 195 с.

Казакова І.В. Фальклорная спадчына Магілёўшчыны: Хоцімскі раён / І.В. Казакова. – Мінск: Паркус плюс, 2012. – 180 с. – (2-е выд. на беларускай і англійскай мовах; 1-е выд. 2008 г., 166 с.)

Кнігі

Казакова І.В. Каменны пояс Беларусі: Славутасці нашай зямлі / І.В. Казакова. – Мінск: Светач, 2004. – 176 с. (на беларускай і англійскай мовах; 2-е выд. 2011 г.)

Казакова И.В. Культура Турции / И.В. Казакова. – Минск: Паркус плюс, 2007. – 135 с.

Вучэбныя і вучэбна-метадычныя дапаможнікі

Казакова І.В. Беларускі фальклор: Тэставыя заданні: вуч.-метад. дапаможнік / І.В. Казакова. – Мінск: РІВШ, 2006. – 132 с.

Казакова І.В. Беларускі фальклор: вучэб. дапаможнік / І.В. Казакова. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2007. – 309 с. (з грыфам Міністэрства адукацыі)

Казакова І.В. Песні беларускага народа: метад. зборнік / уклад. і ўступ. арт. І.В. Казаковай. – Мінск: Паркус плюс, 2007. – 68 с.

Казакова І.В. Функцыянальная роля тэматычнага кабінета ў адукацыйным працэсе вышэйшай навучальнай установы: метад. дапаможнік / І.В. Казакова. – Мінск: Паркус плюс, 2008. – 16 с.

Тэставыя заданні па курсу "Гісторыя і тэорыя сусветнай культуры" для спецыяльнасцей 1-21 05 01 Беларуская філалогія, 1-21 05 02 Руская філалогія, 1-21 05 04 Славянская філалогія, 1-21 05 06 Рамана-германская філалогія/ І.В. Казакова. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2009. – 16 с.

Казакова І.В. Гісторыя культуры Беларусі: вуч.-метад. дапаможнік для студэнтаў выш. навуч. устаноў / І.В. Казакова. – Мінск: РІВШ, 2009. – 72 с.

Казакова И.В. История и теория мировой культуры: учебн.-метод. пособие / И.В. Казакова (автор-сост.). – Минск: Зорны верасок, 2010. – 664 с. (с грифом УМО)

100 тестов по славянской мифологии (для студентов филологических факультетов ВУЗов (специальности 1-21 05 01 "Белорусская филология", 1-21 05 02 "Русская филология", 1-21 05 04 "Славянская филология")) / сост. И.В. Казакова. – Минск: Изд. центр БГУ, 2011. – 16 с.

Казакова І.В. Беларускі абрадавы фальклор: Нацыянальная спецыфіка: вуч.-метад. дапаможнік / І.В. Казакова. – Мінск: Паркус плюс, 2012. – 54 с.

Навуковыя артыкулы, матэрыялы канферэнцый

Казакова І.В. Фальклор і магія / І.В. Казакова // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: Зб. арт. / пад нав. рэд. Р.М. Кавалёвай, В.В. Прыемка. – Мінск: Бестпрынт, 2004. – С. 41–45.

Казакова І.В. Пераемнасць этнічных традыцый у беларускім абрадавым фальклоры / І.В. Казакова // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: Зб. арт. Вып. 2 / пад нав. рэд. Р.М. Кавалёвай, В.В. Прыемка. – Мінск: Бестпрынт, 2005. – С. 34–38.

Казакова І.В. Прыкметы і павер'і Магілёўшчыны / І.В. Казакова // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: Зб. арт. Вып. 3 / пад нав. рэд. Т.А. Марозавай, В.В. Прыемка. – Мінск: Бестпрынт, 2006. – С. 156–161.

Казакова І.В. Мастацкае ўвасабленне міфалагічнага мыслення ў розных жанрах беларускага фальклору / І.В. Казакова // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: Зб. арт. Вып. 4 / пад нав. рэд. Р.М. Кавалёва, В.В. Прыемка. – Мінск: Бестпрынт, 2007. – С. 88–92.

Казакова І.В. Міфалагічныя ўяўленні аб долі (лёсе) у беларускіх народных празаічных творах / І.В. Казакова // Міфалогія – фальклор – літаратура: Праблемы паэтыкі: зборнік навук. прац, вып. 5: да 100-годдзя з дня нараджэння М.Р. Ларчанкі. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2007. – С. 56–60.

Казакова І.В. Народная педыятрыя / І.В. Казакова // Міфалогія – фальклор – літаратура: Праблемы паэтыкі: зборнік навук. прац, вып. 7. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2009. – С. 46–54.

Казакова І.В. Спецыфіка беларускага каляндарна-абрадавага фальклору / І.В. Казакова // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: матэрыялы IX міжнар. навук. канф., прысв. 70-годдзю філал. фак. БДУ (Мінск, 15–17 кастр. 2009 г.). У 2 ч. Ч. 1. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2010. – С. 193–198.

Казакова І.В. Летні і зімовы сонцапаворот - галоўныя часавыя каардынаты ў беларускай і кітайскай культурах / І.В. Казакова // Роднае слова. – 2010. – № 6. – С. 103–105.

Казакова І.В. Народная культура як фактар захавання маральнага і фізічнага здароўя грамадства / І.В. Казакова // Мова – літаратура – культура: матэрыялы VI міжнар. навук. канф. (Мінск, 28–29 кастр. 2010 г.). У 2 ч. Ч. 2. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2011. – С. 8–16.

Казакова І.В. Фальклор: традыцыі і сучаснасць / І.В. Казакова // Фальклор і сучасная культура: матэрыялы ІІІ міжнар. навук.-практ. канф. (Мінск, 21–22 крас. 2011 г.). У 2 ч. Ч. 1. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2011. – С. 49–55.

Казакова І.В. Фалькларызм у творчасці беларускіх класікаў Я. Коласа і Я. Купалы / І.В. Казакова // Мова   літаратура   культура: VIІ міжнар. навук. канф., прысвеч. 130-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа: зборнік навук. артыкулаў (Мінск, 27–28 вер. 2012 г.). – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2012. – С. 315–319.

Казакова І.В. Каравайны рытуал у традыцыйным вясельным абрадзе беларусаў і ўкраінцаў / І.В. Казакова // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: да 900-годдзя Кірыла Тураўскага і 200-годдзя Тараса Шаўчэнкі : матэрыялы XI Міжнар. навук. канф., Мінск, 24–26 кастр. 2013 г. У 2 ч. Ч. 1 / пад рэд. Т.П. Казаковай. – Мінск: РІВШ, 2013. – С. 243–247.Шваба Г.М. Асэнсаванне навальніцы, грому і маланкі ў беларускіх народных уяўленнях і павер'ях / Г.М. Шваба // Міфалогія – фальклор – літаратура: Праблемы паэтыкі: зборнік навук. прац, вып. 5: да 100-годдзя з дня нараджэння М.Р. Ларчанкі. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2007. – С. 149–156.

Шваба Г.М. Вясёлка ў славянскіх прыкметах, павер'ях і біблейскіх тэкстах / Г.М. Шваба // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: Зб. арт. Вып. 4 / пад нав. рэд. Р.М. Кавалёва, В.В. Прыемка. – Мінск: Бестпрынт, 2007. – С. 103–106.

Шваба Г.М. Функцыянальная роля святочнай рэчыўнай атрыбутыкі ў захадах супраць негатыўных наступстваў навальніцы, грому і маланкі / Г.М. Шваба // Міфалогія – фальклор – літаратура: Праблемы паэтыкі: зборнік навук. прац, вып. 6. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2008. – С. 149–152.

Шваба Г.М. Атмасферныя з'явы (навальніца, гром, маланка) у беларускіх легендах і паданнях: функцыя і семантыка / Г.М. Шваба // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: Зб. арт. Вып. 5 / пад нав. рэд. Р.М. Кавалёва. – Мінск: Бестпрынт, 2008. – С. 140–145.

Шваба Г.М. Захады па абароне хаты ад удару маланкі з выкарыстаннем святочнай рэчыўнай атрыбутыкі (на матэрыяле беларускіх народных павер’яў) / Г.М. Шваба // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: Зб. арт. Вып. 6 / пад нав. рэд. В.В. Прыемка, Т.А. Марозавай. – Мінск: Бестпрынт, 2009. – С. 101–104.

Шваба Г.М. Вясёлка ў славянскіх прыкметах і павер'ях / Г.М. Шваба // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: матэрыялы IX міжнар. навук. канф., прысв. 70-годдзю філал. фак. БДУ (Мінск, 15–17 кастр. 2009 г.). У 2 ч. Ч. 1. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2010. – С. 285–287.

Шваба Г.М. Выкарыстанне інфармацыйных тэхналогій у працы кабінета-музея беларускай культуры / Г.М. Шваба // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: Зб. арт. Вып. 7 / пад нав. рэд. Р.М. Кавалёва, В.В. Прыемка. – Мінск: Бестпрынт, 2010. – С. 329–333.

Шваба Г.М. Міфалагічныя ўяўленні пра град у прыкметах і павер'ях усходніх славян / Г.М. Шваба // Веснік БДУ. Серыя 4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2011. – № 1. – С. 17–21.

Шваба Г.М. Традыцыйныя погляды беларусаў і сербаў на град: апатрапеічныя забароны, прадпісанні, рытуалы / Г.М. Шваба // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: Зб. арт. Вып. 8 / пад нав. рэд. Р.М. Кавалёвай, В.В. Прыемка; уклад.: Т.А. Марозава. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – С. 99–103.

Шваба Г.М. Семантыка і сімволіка атмасферных з'яў у "Казках жыцця" Я. Коласа / Г.М. Шваба // Фальклор і сучасная культура: матэрыялы ІІІ міжнар. навук.-практ. канф. (Мінск, 21–22 крас. 2011 г.). У 2 ч. Ч. 1. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2011. – С. 136–137.

Шваба Г.М. "Я буду маліцца да хмараў з грымотамі...": атмасферныя з'явы ў паэзіі Я. Купалы 1905–1907 гг. / Г.М. Шваба // Мова   літаратура   культура: VIІ міжнар. навук. канф., прысвеч. 130-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа: зборнік навук. артыкулаў (Мінск, 27–28 вер. 2012 г.). – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2012. – С. 340–345.

Шваба Г.М. Міфапаэтычныя ўяўленні пра атмасферныя з’явы ў паэзіі М. Багдановіча / Г.М. Шваба // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: да 900-годдзя Кірыла Тураўскага і 200-годдзя Тараса Шаўчэнкі : матэрыялы XI Міжнар. навук. канф., Мінск, 24–26 кастр. 2013 г. У 2 ч. Ч. 1 / пад рэд. Т.П. Казаковай. – Мінск: РІВШ, 2013. – С. 274–278.

2006--2014 © Кабінет-музей беларускай культуры філалагічнага факультэта БДУ